Sigurd Aas Hansen

Bilde fra Sigurd Aas Hansens utstilling Forsiktig - bilde av vekstang i papp

Forsiktig

Vises 2. – 11. september 2022

Åpning fredag 2. september kl. 18.00 – 21.00.
Åpent kl. 12.00 – 18.00 hver dag unntatt mandag som er lukket.
Torsdag langåpent til kl. 20.00.
Gratis adgang.

Sigurds utstilling «Forsiktig» i Visningsrommet USF har to signifikante aspekter når det kommer til representasjon; først, et representativt narrativ, som refererer til en spesifikk gruppe mennesker med en spesifikk aktivitet i en spesifikk plass, og en materiell representasjon.

I det første aspektet av representasjon, forteller han oss historier som har blitt formet av spesifikke mennesker i en daglig rutine med repetitive fysiske aktiviteter som trekking, dytting og løfting for å skape kropper i områder designet for denne hensikt. Historier fra det daglige livet på treningssenteret, som, i motsetning til dens attraktive og dristige utseende, er ladet med utenforskap. Denne form for utenforskap snakker om et tomrom av karakter i vår kollektive bevissthet. Denne fremmedgjøringen stammer fra fraværet av en usårlig helt i den klassiske mytologiske kontekst. En myte som har blitt erstattet av en «standard»-form for kroppen i vår samtid. En standard som har blitt masseprodusert på treningssenteret hver dag.

Sigurd bygger lette treningsskulpturer av tunge objekter med bølgepapp basert på utstyr som blir brukt på treningssenteret for å bygge muskler og produsere en standard form av kroppen. Faktisk, er objektene han lager til for å forberede kroppen for å vises i offentligheten.

Å vise kroppen har en lang historisk bakgrunn i vestlig kunsthistorie, fra gamle greske skulpturer, via renessansen, og til begynnelsen av modernismen. Figurative mannlige skulpturer i vestlig kunsthistorie, er en generisk fordeling av den ideelle kroppen på tross av historiene de forteller oss. Selv karakterene i en miserabel oppdiktet situasjon representerer sin styrke gjennom deres muskler som et eksempel på deres menneskelige bevegelser. Det har ingenting å si om det er en statue av Gud, Moses, eller en mytisk helt; de er alle i en lik fysisk tilstand.

Den lineære distribueringen av denne prosessen som omhandler kroppens fasong kan bli sett i Sigurds arbeider, men i et annet format. I hans arbeider er den ideelle mytologiske kroppen både fraværende og til stede, selv om den ikke kan bli sett. Du vil kanskje observere at det er ingen kroppslige figurer i hans skulpturer. Men gjennom sine pappobjekter forstår vi hvem som er målet for disse verktøyene, og deres funksjon på treningssenteret. Hans objekter refererer til en bestemt menneskelig akt og belyser deres overskudd av formål som forbigår fysisk helse. De har en hensikt som er homogen til den mytologiske staute klassiske mannen, men med en stor forskjell. Forskjellen er at den moderne kroppsfasongen til helten kommer gjennom å konsumere store porsjoner med protein og tilskudd og ikke fra fysiske møter med en vanskelig livsstil.

English:
Sigurd’s exhibition titled ‘FORSIKTIG’ at USF Gallery has two significant aspects of representation; firstly, a narrative representational, which refers us to a specific group of people with a specific activity in a specific place, and the material representation. In the first aspect of representation, he tells us stories that have been formed by specific people and in a daily routine with repeated physical activities of pulling, pushing, lifting to shape bodies in places designed for this purpose. Stories from everyday life at the gym, that, contrary to their attractive and bold appearance, carry alienation. This form of alienation speaks of a deep void of a subject/character in our collective unconscious. This alienation stems from the absence of an invulnerable hero in the sense of the classic mythical context. A myth that has been replaced by a ‘standard’ form of the body in contemporary times. A standard that is being mass produced in gyms, every day. Sigurd makes light weightsculptures of heavy objects with corrugated cardboard based on equipment that are used in gyms to build muscles and produce a standard shape of the body. In fact, the objects that he makes are used to prepare the body for public display. To display the body has a long historical background in western art history, from ancient Greek sculptures, via the renaissance, up until beginning of the modernism. Figurative male sculptures in western art history, are a generic distribution of the ideal forms of bodies regardless of the stories they tell us. Even the characters in a miserable fictional situation represent their strength through their muscles as a sample of the humanism movement. It doesn’t matter if it is a statue of a God, Moses, or a mythical hero they are all in a similar fit physical state. The linear process of this distribution of the shape of body can be found in Sigurd’s works but in another format. In his works, the ideal mythological body is simultaneously both absent and present, although it cannot be seen. You may object that there is no body figure in his sculptures. Yes, it is true, but through his cardboard objects, we understand who the target of those tools is, and, what their function is in gyms. His objects refer to a particular human act and illuminates their surplus purpose beyond physical health. It has a purpose that is isomorphic to the mythical stout figure of the classical man but with a major difference. The difference is that the modern body shape of the hero comes through the result of the huge consumption of protein and additional supplements and not from physical encounters with the tough times of life.

Text by Masoud Alireza

Sigurd Aas Hansen instagram